Barna på Krisesenteret

FN ’s barnekonvensjon fastslår at frihet og beskyttelse fra vold skal være en barnerettighet.

I Norge er det enighet om at barn har rett til beskyttelse mot vold, og at all vold mot barn er uakseptabelt. Gjennom Barnekonvensjonen, som også gjelder norsk lov, har barn en klar rett til beskyttelse mot vold og overgrep. I tillegg har Norge et eget lovverk mot fysisk avstraffelse av barn. Det er en allmenn forståelse for at dette ikke er akseptert. Dette betyr dessverre ikke at det ikke skjer.

Barnekonvensjonen ble innarbeidet i norsk lov i 2003. Det betyr at denne bestemmelsen gjelder som norsk lov, og at der bestemmelsen gir større rettigheter og sterkere rettsvern enn øvrig norsk lovverk, går Barnekonvensjonen foran.

”Volden i familien skader barnets fundamentale opplevelse av trygghet. Trygghet er grunnmuren for barns vekst og utvikling. (ATV)

Når foreldre eller andre som har omsorgen for barnet påfører det fysisk eller psykisk skade, eller forsømmer det så alvorlig at barnet fysiske og/eller psykiske helse og utvikling er i fare.

– Alternativ til Vold

Tilbud til Barna
  • Samtaler med barna tilpasset deres alder og utviklingsnivå
  • Aktiviteter og lek
  • Fast aktivitetstime i uka og temagrupper
  • Vi har eget lekerom, datautstyr og et flott uteområde

Personalet med relevant kompetanse har faglig ansvar for arbeidet med barn og unge under oppholdet på senteret. Vi samarbeider med mor el far om oppfølging og kontakt med barnehage/skole og tilrettelegger tiltak og aktiviteter.

Barnet skal føle trygghet for seg selv og sin mor/far mens de bor her og målet er at de skal fritas for ”voksenansvaret” de ofte har påtatt seg.